Pøihlásit

Od 1.10.2018 zmìnila spoleènost Princip a.s. své sídlo.
Princip a.s.
Hvìzdova 1689/2a
140 00 Praha 4
Webdispeèink je komplexní systém GPS sledování vozidel i øízení autoparku.
Ušetøí vᚠèas a náklady. Souèástí je i elektronická kniha jízd.

Aktuality

 • 31.10.2018

  Zrychlení zasílání notifikací, zpráv a tras.

  V øíjnovém èasopise Svìt Webdispeèinku Vám pøedstavíme zmìny, díky kterým jsme vylepšili náš systém.

  více
 • 27.9.2018

  Nové telefonní èíslo zákaznické podpory.

  Svìt Webdispeèinku Vás seznámí s novinkami ve Spedici a Komunikaci s øidièi. Také upozorní na zmìny v kontaktních údajích firmy.

  více
 • 31.8.2018

  Nová verze Autopùjèovna 2.0

  V srpnovém èasopise Svìt Webdispeèinku se dozvíte o nové verzi Autopùjèovna 2.0
  a pøedstavíme Vám nové grafy
  ve statistikách.

  více
zobrazit více

Webdispeèink

Webdispeèink Vám pøináší trvalé úspory pøi provozování autoparku. Shromažïuje data odeslaná mobilními jednotkami z vozidel a zpracovává je do rùzných forem. Obsahem je celá øada užiteèných nástrojù, jako jsou statistiky, reporty, knihy jízd, evidence nákladù, rezervace vozidel, stazky, výpoèet diet, plánování úkolù èi optimalizace tras.

zobrazit více

Webdispeèink mobile

Aplikace Webdispeèink Mobile Vám umožòuje pohodlnì pøistupovat ke svým datùm pomocí mobilního telefonu. K dispozici je Vám mapa s aktuální polohou a jízdami vozidel, kniha jízd, náklady a statistiky. Pro okamžitou informaci tedy nemusíte mít po ruce poèítaè, vše podstatné najdete ve Vašem mobilním telefonu.

zobrazit více

WD Fleet

WD Fleet je aplikace urèená pro mobilní telefony a tablety, slouží øidièi jako komunikaèní terminál. Oproti bìžné navigaci poskytuje nepøeberné množství funkcí a umožòuje detailnì vytváøet pøehled pohybu a výkonù øidièe.

zobrazit více
Jak to funguje
Jak to funguje
Jak to funguje

Jak to funguje

Základním kamenem služby je vozidlo vybavené GPS jednotkou se SIM kartou pro sbìr a zasílání dat do cloudového prostøedí Webdispeèinku. Ke svým datùm se dostanete na jakémkoliv zaøízení, kde bìží internetový prohlížeè. Pro Vaše vìtší pohodlí jsou k dispozici aplikace pro chytré telefony a tablety.

stroy

Reference

nákladní vozidla

EGT Express CZ s.r.o.

Díky univerzálnímu rozhraní API.WEBDISPECINK.CZ jsme mohli našim zákazníkùm zpøístupnit on-line dotazy na polohu jejich pøepravovaného zboží.…

více

referentská vozidla

AeskuLab Holding a.s.

Celková úspora pøi použití aplikace Webdispeèink se dá vyèíslit personální úsporou 2 administrativních sil a dalších nákladù.…

více

stavebnictví

POHL cz, a.s.

Sledujeme polohy strojù, záznamy o èinnosti, motohodiny, pohonné hmoty v nádržích, prùmìrné spotøeby. Prozatím jsme s aplikací Webdispeèink spokojeni.…

(412) 710-6471
zobrazit více

Kontakty

zobrazit více