strona g³ówna

(317) 604-1914 7166931870 serwis 8284619433

Zadowolenie z wysokiej jako¶ci zawsze trwa d³u¿ej, ni¿ rado¶æ z niskiej ceny.

polska baza stron

Poprawny CSS!

Statystyki www

bottom corner

OFERTA

Oferujemy Pañstwu monta¿ systemu alarmowego zbudowanego na bazie urz±dzeñ, znanej i cenionej na ca³ym ¶wiecie, kanadyjskiej firmy 4232519644. Nasza oferta jest dopasowywana indywidualnie do ka¿dego klienta, tak aby zamawiaj±cy otrzyma³ najlepszy produkt w najlepszej cenie. Na wykonane us³ugi udzielamy trzyletniej gwarancji, a po okresie gwarancyjnym zapewniamy pe³ny serwis i opiekê techniczn±. Zadowolenie klienta i jako¶æ wykonanej us³ugi s± dla nas najwa¿niejsze.

Wykonujemy:

 • systemy alarmowe zabezpieczaj±ce teren zewnêtrzny posesji, parkingi, budowy, sk³ady itp.
 • systemy alarmowe do domu i miszkania,
 • systemy alarmowe do biura lub firmy,
 • systemy alarmowe do sklepu i magazynu,
 • rozbudowê lub modernizacjê istniej±cego systemu alarmowego,
 • monitoring systemu alarmowego do wskazanej Agencji Ochrony,
 • wspó³pracujemy z wszystkimi wiod±cymi Agencjami Ochrony, dzia³aj±cymi na terenie woj. mazowieckiego.
  Patron, Juwentus, City Security, Solid Security, Konsalnet, Impel, Securitas.
 • systemy powiadamiania o napadzie,
 • powiadamianie o za³±czeniu alarmu SMS-em, e-mailem.

Instalujemy m.in.:

 • czujniki zewnêtrzne, do ochrony terenu,
 • czujniki podczerwieni pasywnej, reaguj±ce na ruch,
 • bariery i kurtyny podczerwieni aktywnej,
 • czujniki mikrofonowe reaguj±ce na d¼wiêk t³uczonego szk³a,
 • czujniki przeciwpo¿arowe.
 • czujniki sejsmiczne reaguj±ce na wstrz±sy i drgania,
 • czujniki gazów usypiaj±cych,
 • czujniki zalania wod±,

Zajmujemy siê tak¿e realizacj± monitoringu wizyjnego. Dziêki zastosowaniu rejestratorów najnowszej generacji oraz mo¿liwo¶ciom internetu, oferujemy klientom "bezpieczny" zdalny dostêp do podgl±du, nagrywania, odtwarzania i archiwizacji zapisanych nagrañ.

bottom corner