Aktualności Granty obliczeniowe Zasoby 907-285-1669 4052464896 Badania Rekrutacja 709-947-4781 Pomoc
(902) 542-9930
Granty obliczeniowe.

Granty obliczeniowe w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) są przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego . Wniosek taki sporządza się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego poniżej, natomiast jego wydrukowaną wesję należy podpisać, i wraz z podpisem osoby popierającej grant dostarczyć na adres PCSS. Wypełniony formularz elektroniczny bez potwierdzenia nie będzie rozpatrywany.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul Z. Noskowskiego 10
61-704 Poznań

Dopisek: Wniosek grantowy.

Zasady korzystania z zasobów obliczeniowych PCSS reguluje poniższy regulamin, dostępny również jako dokument PDF oraz dokument MS-Word .


Regulamin użytkownika zasobów obliczeniowych
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego


§1

Z zasobów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) mogą korzystać osoby, którym został przyznany grant obliczeniowy PCSS.

§2

W przypadku zmiany danych podanych na wniosku grantowym, użytkownik jest zobowiązany powiadomić PCSS o zaistniałych zmianach.

§3

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z superkomputerów bez szkody na rzecz innych użytkowników oraz PCSS. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań zakłócających pracę innym użytkownikom lub mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęcie kontroli czy zniszczenie zasobów komputerowych. Ograniczenie dotyczy zarówno systemów i urządzeń należących do PCSS jak i innych, do których dostęp może być poprzez nie realizowany.
2. Użytkownik jest zobowiązany zadbać, aby hasło dostępu do konta nie było proste i łatwe do zgadnięcia.
3. Użytkownik nie może udostępniać własnego konta innym osobom.

§4

Dla każdego użytkownika zostanie założone konto pocztowe w domenie man.poznan.pl. Na to konto będą wysyłane wszelkie komunikaty dotyczące spraw technicznych, między innymi wyłączeń systemów oraz instalacji nowego oprogramowania.

§5

Rok rozliczeniowy w PCSS trwa od 1 października do 30 września. Po 1 października PCSS wyśle kierownikom grantów informacje dotyczące wykorzystania zasobów na poszczególnych systemach. Do 15 listopada kierownik grantu jest zobowiązany przesłać raport z wykorzystania zużytej mocy obliczeniowej za ostatni rok rozliczeniowy. Nie przesłanie rozliczenia w tym terminie może być podstawą do zablokowania konta i przerwania grantu obliczeniowego.

§6

Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach PCSS muszą zawierać następującą informację:
"Obliczenia wykonano w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym"
Kierownik grantu jest zobowiązany powiadomić PCSS o wszystkich publikacjach i raportach, w których umieszczono powyższą adnotację.

§7

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przydzielonych limitów (czas obliczeń, zajętość dysków itp.). Przekroczenie limitów może być podstawą do zablokowania konta i przerwania grantu obliczeniowego po jednokrotnym ostrzeżeniu.

§8

W przypadku wygaśnięcia grantu lub jego przerwania z innych przyczyn, dostęp do zasobów PCSS zostanie zablokowany. Użytkownik ma czas 2 miesiące na złożenie nowego grantu obliczeniowego. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie nowy wniosek konta użytkowników zostają skasowane, a zawartości katalogów domowych zarchiwizowane. Czas archiwizacji wynosi 1 rok. Po tym okresie pliki zostają bezpowrotnie skasowane.

§9

PCSS będzie dokładać wszelkich starań, aby systemy pracowały efektywnie i bezawaryjnie. PCSS nie bierze jednak odpowiedzialności za straty obliczeń spowodowane awarią sprzętu lub innymi nieprzewidywalnymi wydarzeniami losowymi.

W każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca systemy mogą być wyłączone po uprzednim poinformowaniu użytkowników. W nagłych wypadkach systemy mogą być wyłączone w innych terminach po uprzednim powiadomieniu użytkowników z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§10

Użytkownik ma prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostępnej w PCSS, zainstalowanego i dostępnego na systemach komputerowych oprogramowania.

§11

Rada Użytkowników podejmuje decyzję o nadaniu priorytetu dla przyznanego grantu obliczeniowego. Przydzielony priorytet ma znaczenie przy przydzielaniu współdzielonego czasu procesora w systemach szeregowania zadań użytkowników.

§12


W razie problemów oraz pytań należy kontaktować się bezpośrednio z administratorami systemów komputerowych lub poprzez ogólny adres mailowy: kdm-at-man-poznan-plSkładając wniosek o przydzielenie mocy obliczeniowej, wnioskodawca zgadza się na respektowanie Regulaminu.

Rodzaje wniosków:


8228634001

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem kontakt[-at-]man.poznan.pl