MebelMar - moja strona internetowa

Bardzo serdecznie zapraszam na moj± stronê internetow±.

O mnie

Witam na mojej stronie internetowej. Chcia³bym napisaæ parê zdañ o sobie
i przedstawiæ ofertê us³ug stolarskich, jakie pragnê Pañstwu zaproponowaæ.

Nazywam siê Mariusz Jardzioch. Stolarstwo to moja pasja, dlatego potrafiê wykonaæ dla Szanownych Pañstwa ka¿dego rodzaju meble oraz nietypowe us³ugi stolarskie. Meble proponowane przeze mnie s± wykonane bardzo starannie i profesjonalnie. Moj± specjalno¶æ stanowi± meble na wymiar do kuchni, szafy oraz wszelkiego rodzaju zabudowy.

O mojej firmie

Dziêki du¿emu do¶wiadczeniu oraz solidno¶ci skutecznie wybiegam naprzeciw potrzebom wszystkich Klientów. Moim Klientom polecam zawsze materia³y, akcesoria i elementy wykoñczeniowe najlepszej jako¶ci, potwierdzaj±c tym samym mój profesjonalizm i pe³ne zaanga¿owanie
w realizacjê wszelkich zamówieñ. Dziêki dobrej organizacji poradzê sobie
z ka¿dym, nawet najbardziej nietypowym projektem. Dysponujê nowoczesnym parkiem maszynowym przystosowanym do produkcji mebli
z p³yt laminowanych. Wykorzystujê najlepsze okucia meblowe renomowanych firm: "Blum", "Peka", "Grass". Ponadto mogê Pañstwu zaoferowaæ szk³o ró¿nego rodzaju i o¶wietlenie ledowe, które mo¿na zastosowaæ w szafach
i kuchniach. Szk³o mo¿e byæ pokryte dowoln± grafik±.

Wszystkie u¿ywane przeze mnie materia³y s± atestowane
i pochodz± wy³±cznie od renomowanych producentów.
Pomiar i projekt wykonujê gratis.


Napisz do mnie

Design by 857-319-0055